Samhällsvetarprogram 180 hp (SSA1K)

Frågor och svar


A. Om ämnen och examen inom samhällsvetarprogrammet


1. Vad är samhällsvetarprogrammet?
Samhällsvetarprogrammet är ett treårigt utbildningsprogram, som leder till en filosofie kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde. Med huvudområde menas det ämne inom vilket du fördjupar dig (i regel tre terminer, inklusive självständigt arbete om 15 hp). Som huvudområde för programmet räknas något av följande: samhällsgeografi, geografi, sociologi, ekonomisk historia, statskunskap, nationalekonomi, företagsekonomi, media- och kommunikationsvetenskap, systemvetenskap, statistik, kostvetenskap, handelsrätt, psykologi, socialpsykologi och utvecklingsstudier. Det är därmed ett utbildningsprogam med stora valmöjligheter. Kulturgeografiska institutionen är värd för programmet.
Samhällsvetarprogrammets upplägg och utbildningsplan 

2. Kan jag själv välja vilket ämne jag vill fördjupa mig i?
Ja, i princip. Programmet inleds dock med en introduktionskurs som är obligatorisk, Samhällsvetenskaplig grundkurs 30 hp (se Fråga 3). Därefter står det studenten fritt att välja ämnen, så länge kraven på huvud- och biområde uppfylls (se Fråga 1). Om du siktar på en politices kandidatexamen eller en ekonomie kandidatexamen måste vissa specifika kurser ingå i utbildningen (se Fråga 4).

3. Programmet inleds med en introduktionskurs. Till vilket ämne räknas den?
Den obligatoriska introduktionskursen (Samhällsvetenskaplig grundkurs 30 hp) är ett samarbete mellan fyra samhällsvetenskapliga ämnen: samhällsgeografi, statskunskap, sociologi eller ekonomisk historia. Kursen räknas som en A-kurs i något av dessa. Du väljer själv till vilket ämne du räknar denna kurs, t.ex. när du ansöker om examen. Efter introduktionskursen är du behörig till B-kursen i ovan nämnda fyra ämnen. Om du inte vill fördjupa dig i något av dessa kan du välja ett annat samhällsvetenskapligt ämne och huvudområde, men måste då läsa detta från A-nivån. Vilket ämne/huvudområde en kurs tillhör framgår av kursplanen, under rubriken Huvudområde(n) och successiv fördjupning.

4. Vilka ämnen kan man kombinera inom programmet?
Vilka ämnen du kombinerar avgörs dels av ditt intresse, dels av vilken typ av kandidatexamen du strävar efter: en generell kandidatexamen, en politices kandidatexamen eller en ekonomie kandidatexamen. Sistnämnda två är egentligen också generella examina, men med krav på att vissa specifika kurser ska ingå. Din examen måste dock alltid innehålla ett huvudområde (minst 90 hp successiv fördjupning) och ett biområde (minst 30 hp). För samtliga ovan nämnda examina kan biområdet utgöras av ett ämne utanför samhällsvetenskapen, t.ex. språk eller historia. Det finns ingen given kombination av kurser som är ”bäst”, eller som garanterat ”ger jobb” – vårt råd är att läsa sådant som verkar intressant! Kom också ihåg att oavsett vilka kurser som du läser, kommer du under din utbildning skaffa dig en rad generiska färdigheter och förmågor som du har nytta av i ditt framtida arbetsliv (t.ex. förmåga till problemformulering, färdigheter i att samla in och analysera data, förmåga att skriva sakligt och tydligt, förmåga att kritiskt granska källor och utsagor).
Mer information om kraven på examina, och huvud- och biområde hittar du på webbsidan för Uppsala universitets examensenhet.
 
5. Jag har läst vid universitet tidigare. Kan jag räkna in mina tidigare kurser i
programmet?

Du som redan har läst en eller flera kurser på högskolenivå kan räkna in dessa i din examen, förutsatt att kursen/kurserna passar in i de krav som gäller för en kandidatexamen vid Uppsala universitet (se Fråga 4).
     Exempel: Du har läst Sociologi A 30 hp och Engelska A 30 hp innan du antas till programmet. Dessa kurser kan räknas in i programmet och i din examen. Ett av dessa ämnen skulle kunna utgöra ditt biområde. Eftersom du redan har 60 hp, som får räknas in i din examen, kan dina studier inom programmet förkortas med två terminer. Du kan dock inte hoppa över introduktionskursen, även om denna skulle kunna räknas som Sociologi A. I din examen räknar du den som samhällsgeografi, ekonomisk historia eller statskunskap. 

OBS! Om du använder en tidigare avklarad kurs (som du läst innan du började på samhällsvetarprogrammet) för att söka en fortsättningskurs inom programmet, kommer den tidigare avklarade kursen att räknas som en av dina sex programterminer. Exempel: Innan du påbörjade samhällsvetarprogrammet har du läst Nationalekonomi A. Om du sedan läser  Nationalekonomi B inom programmet kommer Nationalekonomi A räknas som en programtermin, trots att du läste den innan du påbörjade dina programstudier. Du har då alltså endast fem terminer inom programmet.
     Om det uppstår konkurrens om platser till den kurs du söker inom programmet, baseras urvalet på antal tagna hp inom samhällsvetarprogrammet. Du kan alltså inte åberopa hp tagna utanför programmet.

6. Vilken typ av examen leder samhällsvetarprogrammet till?
Programmet leder till en generell kandidatexamen (180 hp). Särskilda krav gäller för politices
kandidatexamen och en ekonomie kandidatexamen (se Fråga 4). Programmet leder inte till en
yrkesexamen. För frågor om olika slags examen läs mer på webbsidan för Uppsala universitets examensenhet.

7. Vad innehåller den obligatoriska introduktionskursen?
Läs mer om innehåll för Samhällsvetenskaplig grundkurs i kursplanen.

8. Kan jag göra en utbytestermin inom programmet?
Ja. Det finns två sätt att göra utbyten utomlands inom samhällsvetarprogrammet. Du kan åka via internationella kansliet (med kurser på universitet runt om i världen) eller via den institution som du läser ditt huvudämne på (ofta omfattar Europabaserade utbyten 1-2 terminer). Det är vanligt att under B-kursen för det valda huvudämnet. Vissa institutioner saknar egna utbytesavtal och du hänvisas då till studentavdelningen. För mer information, kontakta den institution som du läser ditt huvudämne på eller Avdelningen för internationalisering.
Läs mer om utbytesstudier på Uppsala universitet. 

B. Om karriär, yrkesvägledning och studievägledning
 

9. Vilka jobb kan man få efter att ha gått samhällsvetarprogrammet?
Samhällsvetarprogrammet är inte en yrkesutbildning i likhet med utbildningar till läkare, lärare eller civilingenjör. Programmet förbereder dig för ett yrkesliv med fokus på samhällsfrågor och
samhällsanalys, i såväl offentlig som privat sektor, i Sverige eller internationellt. Det kan handla om t.ex. utvärderings- och analysarbete, ekonomiskt arbete, statistiskt arbete, samhällsplanering, marknadsföring, kommunikation, eller organisations- och personaladministration. Om du är intresserad av ett särskilt yrke eller arbetsfält har du möjlighet att utnyttja den valfrihet som programmet erbjuder, för att fördjupa eller bredda de kunskaper och färdigheter du tror dig behöva.
     Praktik under studietiden kan vara en bra väg in i arbetslivet. Programstudenter som uppnått 120 hp inklusive ett självständigt arbete på 15 hp har möjlighet att söka till en praktikkurs (Praktik med samhällsvetenskaplig inriktning). Studenten måste dock själv hitta en lämplig arbetsplats för praktiken (se instruktioner Kulturgeografiska institutionens hemsida).

10. Erbjuder programmet yrkesvägledning?
Nej, programmet (värdinstitutionen) erbjuder ingen yrkesvägledning. Du hänvisas i första hand till Uppsala universitets centrala karriärstöd – UU Karriär.  Här finns också information om karriärdagar och karriärmässor.
Kom ihåg att studentföreningarna (t.ex. Föreningen samhällsvetarna) också anordnar evenemang med arbetslivet i fokus.

11. Var kan jag få studievägledning?
Programsamordnaren och värdinstitutionen (kulturgeografiska institutionen) kan erbjuda
studievägledning till antagna studenter, dock i mycket begränsad omfattning och i frågor som är programspecifika. Det kan t.ex. gälla frågor om studieuppehåll, studieavbrott, råd vid övergången från termin 1 till termin 2, samt hur man söker praktik inom programmet. En stor del av den information och de kontakter som efterfrågas av studenter, eller den vägledning de söker, erbjuds av universitetet centralt. Använd universitetets väl utbyggda webbsidor för att få snabb och korrekt information! För allmänna frågor om studiegång och karriär hänvisar vi till universitetets centrala studieoch karriärvägledning.
För frågor om examen hänvisar vi till examensenheten på Uppsala universitet
För frågor om specifika kurser inklusive urval vid antagning, hänvisar vi till den institution
som ger kursen.
     För frågor om utlandsstudier och utlandsstipendier hänvisar vi till Avdelningen för internationalisering.
 


12. Jag ska söka till universitetet och är intresserad av samhällsvetarprogrammet. Vem
kan svara på mina frågor?

Värdinstitutionen (kulturgeografiska institutionen) och programsamordnaren erbjuder ingen studie- eller yrkesvägledning åt ej antagna studenter. Värdinstitutionen och programsamordnaren har inte heller mer information att ge än vad som framgår i detta dokument eller i de webbsidor som hänvisas till. Du är välkommen att kontakta universitetets centrala studie- och karriärvägledning.
 

C. Om antagning, behörighet och byte av studieort


13. Hur många studenter antas till samhällsvetarprogrammet?
Samhällsvetarprogrammet startar varje vår-och hösttermin. Omkring 40 nya studenter antas varje termin. De senaste årens antagningsstatistik framgår på Antagningsstatistik på Samhällsvetarprogrammets programsida.

14. Vilka är behörighetskraven för att bli antagen till samhällsvetarprogrammet
För att vara behörig ska du bland annat ha Matematik 3b/3c eller Matematik C från gymnasiet. Läs mer under rubriken Behörighet och anmälan på Samhällsvetarprogrammets programsida. 
15. Jag läser ett samhällsvetarprogram vid ett annat lärosäte. Kan jag byta till
samhällsvetarprogrammet i Uppsala?

Samhällsvetarprogram finns vid flera lärosäten. De kan dock ha olika upplägg och behörighetskrav. För att kunna byta till samhällsvetarprogrammet i Uppsala från ett samhällsvetarprogram vid ett annat lärosäte måste upplägg och behörighet vara lika. Bland de viktigaste kriterierna är gymnasiebetyg med Matematik C eller Matematik 3b/3c samt att du genomgått en färdighetsinriktad samhällsvetenskaplig introduktionstermin som inkluderar ämnena ekonomisk historia, sociologi, samhällsgeografi och statskunskap. Byte av lärosäte kallas ”antagning till senare del av program”. Byte kan endast ske i mån av plats.

D. Om studieavbrott och studieuppehåll
 

16. Jag vill avsluta mina programstudier i förtid. Hur gör jag?
Du kan när som helst avbryta dina studier, t.ex. för att du kommit in på ett annat program eller för att du inte länge vill plugga vid universitetet. Då ska du begära studieavbrott genom att kontakta kursadministratören vid kulturgeografiska institutionen: studier@kultgeog.uu.se.
Om du begär ett studieavbrott förlorar du din plats i programmet. Om du vill läsa på samhällsvetarprogrammet igen, måste du söka till programmet på nytt.

17. Jag vill ta ett uppehåll i mina programstudier. Hur gör jag?
Du kan ansöka om uppehåll i dina programstudier, i regel först fr.o.m. programmets andra termin (du kan alltså inte bli antagen till programmet och direkt begära uppehåll). Orsak till uppehåll kan t.ex. vara föräldraledighet, att du fått en tidsbegränsad heltidsanställning, att du vill resa, eller att du vill prova på en fristående kurs som du inte vill räkna in bland dina 180 hp inom programmet.
     Studieuppehåll beviljas i regel för 1-2 terminer, utan att någon anledning anförs. Den som tagit ett studieuppehåll behåller sin plats i programmet under den tid som uppehållet varar. Om du vill begära studieuppehåll ska du kontakta kursadministrarören vid kulturgeografiska institutionen: studier@kultgeog.uu.se.

Senast uppdaterad: 2022-03-09