Samhällsvetarprogram 180 hp (SSA1K)

Frågor och svar

A. Om ämnen och examen inom samhällsvetarprogrammet


1. Vad är samhällsvetarprogrammet?

Samhällsvetarprogrammet är ett treårigt utbildningsprogram, som leder till en filosofie kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde. Med huvudområde menas det ämne inom vilket du fördjupar dig (i regel tre terminer, inklusive självständigt arbete om 15 hp). Som huvudområde för programmet räknas något av följande: samhällsgeografi, geografi, sociologi, ekonomisk historia, statskunskap, nationalekonomi, företagsekonomi, media- och kommunikationsvetenskap, systemvetenskap, statistik, kostvetenskap, handelsrätt, psykologi, socialpsykologi, utvecklingsstudier och fred- och konfliktkunskap. Det är därmed ett utbildningsprogam med stora valmöjligheter. Kulturgeografiska institutionen är värd för programmet.
Samhällsvetarprogrammets upplägg och utbildningsplan 

2. Kan jag välja vilket ämne jag vill fördjupa mig i?

Ja, i princip. Programmet inleds dock med en introduktionskurs som är obligatorisk, Samhällsvetenskaplig grundkurs 30 hp (se Fråga 3). C-kurs får inte läsas tidigare än termin 3, räknat från det datum du blev antagen till programmet (gäller för studenter antagna till programmet höstterminen 2023 eller senare). Om du siktar på en politices kandidatexamen eller en ekonomie kandidatexamen måste vissa specifika kurser ingå i utbildningen, se specifika examenskrav för kandadatexamen på Upppsala universitets hemsida

3. Programmet inleds med en introduktionskurs. Till vilket ämne räknas den?

Den obligatoriska introduktionskursen (Samhällsvetenskaplig grundkurs 30 hp) är ett samarbete mellan fyra samhällsvetenskapliga ämnen: samhällsgeografi, statskunskap, sociologi och ekonomisk historia. Kursen räknas som en A-kurs i något av dessa. Du väljer själv till vilket ämne du räknar denna kurs i din examen. Efter introduktionskursen är du behörig till B-kursen i ovan nämnda fyra ämnen. Om du inte vill fördjupa dig i något av dessa kan du läsa ett annat samhällsvetenskapligt ämne och huvudområde från och med termin 2. Vilket ämne/huvudområde en kurs tillhör framgår av kursplanen under rubriken Huvudområde(n) och successiv fördjupning.

4. Vilka ämnen kan man kombinera inom programmet?

Vilka ämnen du kombinerar avgörs dels av ditt intresse, dels av vilken typ av kandidatexamen du strävar efter: en generell kandidatexamen, en politices kandidatexamen eller en ekonomie kandidatexamen. Sistnämnda två är egentligen också generella examina, men med krav på att vissa specifika kurser ska ingå. Din examen måste dock alltid innehålla ett huvudområde (minst 90 hp successiv fördjupning) och ett biområde (minst 30 hp). För samtliga ovan nämnda examina kan biområdet utgöras av ett ämne utanför samhällsvetenskapen, exempelvis språk eller historia. Det finns ingen given kombination av kurser som är ”bäst” eller som garanterat ”ger jobb” – vårt råd är att läsa sådant som verkar intressant! Kom också ihåg att oavsett vilka kurser som du läser, kommer du under din utbildning skaffa dig en rad färdigheter och förmågor som du har nytta av i ditt framtida arbetsliv, till exempel förmåga till problemformulering, färdigheter i att samla in och analysera data, förmåga att skriva sakligt och tydligt, förmåga att kritiskt granska källor och utsagor. Mer information om kraven på examina och om huvud- och biområde hittar du på webbsidan för Uppsala universitets examensenhet.

5. Jag har läst vid universitet tidigare. Kan jag använda mina tidigare kurser i programmet?

Du som redan har läst en eller flera kurser på högskolenivå kan ta med dessa i din examen, förutsatt att kursen/kurserna passar in i de krav som gäller för en kandidatexamen vid Uppsala universitet. Detta kallas tillgodoräkning av hel kurs och hanteras av examensenheten vid Uppsala universitet, i samband med att du ansöker om examen. Tillgodoräkning av hel kurs hanteras inte av programsamordnaren eller institutionerna.

Exempel: Du har läst Företagsekonomi A 30 hp och Engelska A 30 hp innan du antas till programmet. Dessa kurser kan ingå i din examen. Eftersom du i det här exemplet redan har 60 hp kan du ansöka om examen redan efter fyra terminer inom programmet, varpå programmet avslutas.

Observera följande:

  • Du kan inte hoppa över introduktionskursen och du kan inte läsa en C-kurs förrän termin 3, räknat från det datum du blev antagen till programmet (gäller för studenter antagna till programmet höstterminen 2023 eller senare).
  • Om du använder en tidigare avklarad kurs (som du läst innan du började på samhällsvetarprogrammet) för att söka en fortsättningskurs inom programmet, kommer den tidigare avklarade kursen att räknas som en av dina sex programterminer. Exempel: Innan du påbörjade samhällsvetarprogrammet har du läst Företagsekonomi A. Om du sedan läser Företagsekonomi B inom programmet kommer Företagsekonomi A räknas som en programtermin, trots att du läste den innan du blev antagen till programmet. Du har då alltså endast fem terminer inom programmet. Se även punkt 15 om platsgaranti.

Om du vill tillgodoräkna en del av en kurs (delkurs, moment) som du läst tidigare ska du vända dig till den institution som ger den kurs där du vill tillgodoräkna poäng.

6. Vilken typ av examen leder samhällsvetarprogrammet till?

Programmet leder till en generell kandidatexamen (180 hp). Särskilda krav gäller för politices kandidatexamen och en ekonomie kandidatexamen. För frågor om olika slags examina läs mer på webbsidan för Uppsala universitets examensenhet.

7. Vad innehåller den obligatoriska introduktionskursen?

Läs mer om innehåll för Samhällsvetenskaplig grundkurs i kursplanen.

8. Kan jag göra en utbytestermin inom programmet?

Ja. Det finns flera sätt att göra utbyten utomlands inom samhällsvetarprogrammet. Du kan åka via de utbyten som administreras av enheten för internationell mobilitet eller via den institution där du läser ditt huvudämne (ofta omfattar Europabaserade utbyten 1-2 terminer). Vissa institutioner saknar egna utbytesavtal och du hänvisas då till enheten för internationell mobilitet. För mer information, kontakta den institution där du läser ditt huvudämne eller enheten för internationell mobilitet. Läs mer om utbytesstudier på Uppsala universitet.

B. Om karriär, yrkesvägledning och studievägledning

9. Vilka jobb kan man få efter att ha gått samhällsvetarprogrammet?

Samhällsvetarprogrammet är inte en yrkesutbildning i likhet med utbildningar till läkare, lärare eller civilingenjör. Programmet förbereder dig för ett yrkesliv med fokus på samhällsfrågor och samhällsanalys, i såväl offentlig som privat sektor, i Sverige eller internationellt. Det kan handla om till exempel utvärderings- och analysarbete, ekonomiskt arbete, statistiskt arbete, samhällsplanering, marknadsföring, kommunikation eller organisations- och personaladministration. Om du är intresserad av ett särskilt yrke eller arbetsfält har du möjlighet att utnyttja den valfrihet som programmet erbjuder för att fördjupa eller bredda de kunskaper och färdigheter du tror dig behöva.

Praktik under studietiden kan vara en bra väg in i arbetslivet. Programstudenter som uppnått 120 hp inklusive ett självständigt arbete på 15 hp har möjlighet att söka till en praktikkurs (Praktik med samhällsvetenskaplig inriktning). Studenten måste dock själv hitta en lämplig arbetsplats för praktiken, se instruktioner Kulturgeografiska institutionens hemsida.

10. Erbjuder programmet yrkesvägledning?

Programmet, värdinstitutionen och programsamordnaren erbjuder ingen yrkesvägledning. Du hänvisas i första hand till Uppsala universitets centrala karriärstöd – UU Karriär. Här finns också information om karriärdagar och karriärmässor. Kom ihåg att studentföreningarna (till exempel Föreningen samhällsvetarna) också anordnar evenemang med arbetslivet i fokus.

11. Var kan jag få studievägledning?

Programsamordnaren och studieadministrationen vid Kulturgeografiska institutionen (värdinstitution för programmet) kan erbjuda studievägledning till antagna studenter, i första hand i frågor som är programspecifika. Det kan till exempel gälla frågor om studieuppehåll, studieavbrott, råd vid övergången från termin 1 till termin 2, samt hur man söker praktik inom programmet. Frågor om specifika kurser, t.ex. om innehåll, schema och kurslitteratur, besvaras av den institution som ansvar för kursen.  Kom  ihåg att mycket av den information som studenter behöver – till exempel om karriärmöjligheter, examen och utlandsstudier - finns på universitetets väl utbyggda webbsidor! För allmänna frågor om studiegång och karriär hänvisar vi till universitetets centrala studie- och karriärvägledning. För frågor om examen hänvisar vi till examensenheten på Uppsala universitet. För frågor om utlandsstudier och utlandsstipendier hänvisar vi till Avdelningen för internationalisering.

C. Om antagning, behörighet och byte av studieort

12. Hur många studenter antas till samhällsvetarprogrammet?

Samhällsvetarprogrammet startar varje vår-och hösttermin. Omkring 40 nya studenter antas varje termin. För mer information se Antagningsstatistik på Samhällsvetarprogrammets programsida.

13. Vilka är behörighetskraven för att bli antagen till samhällsvetarprogrammet?

För att vara behörig ska du bland annat ha Matematik 3b/3c eller Matematik C från gymnasiet. Läs mer under rubriken Behörighet och anmälan på Samhällsvetarprogrammets programsida. 

14. Jag läser ett samhällsvetarprogram vid ett annat lärosäte. Kan jag byta till samhällsvetarprogrammet i Uppsala?

Nej. Du är dock välkommen att söka till programmet i Uppsala via den ordinarie ansökningen. Om du blir antagen måste du gå Samhällsvetenskaplig grundkurs (termin 1) oavsett vilka kurser du läst tidigare.

15. Är jag garanterad en plats på den kurs som jag söker inom programmet?

Programmet är ett samarbete mellan de samhällsvetenskapliga institutionerna vid Uppsala universitet. Var och en av dessa institutioner har ett utbildningsuppdrag inom programmet, vilket betyder att institutionerna bereder plats åt programmets studenter på sina kurser. I vanliga fall får du plats på den kurs som du söker inom programmet. Om det uppstår konkurrens om platser till den kurs du söker inom programmet, baseras urvalet på antal tagna hp inom samhällsvetarprogrammet. Du kan alltså inte åberopa hp tagna utanför programmet (exempelvis om du söker en C-kurs inom programmet, men läst A- och B-kursen i detta ämne innan du blev antagen till programmet). Det är alltid viktigt att söka flera kurser inför nästa termin. Se mer information om antagningsstatistik på Universitets- och högskolerådet

D. Om studieavbrott och studieuppehåll

16. Jag vill avsluta mina programstudier i förtid. Hur gör jag?

Du kan när som helst avbryta dina studier, till exempel för att du kommit in på ett annat program eller för att du inte länge vill plugga vid universitetet. Då ska du begära studieavbrott genom att kontakta studieadministrationen vid  Kulturgeografiska institutionen: studier@kultgeog.uu.se. Om du begär ett studieavbrott förlorar du din plats i programmet. Om du vill läsa på samhällsvetarprogrammet igen, måste du söka till programmet på nytt.

17. Jag vill ta ett uppehåll i mina programstudier. Hur gör jag?

Du kan ansöka om uppehåll i dina programstudier och vara garanterad en plats i programmet när du kommer tillbaka. Om du vill begära studieuppehåll ska du kontakta studieadministrationen vid kulturgeografiska institutionen: studier@kultgeog.uu.se.

Observera följande:

  • Du kan inte bli antagen till programmet och direkt begära uppehåll.
  • Uppehåll beviljas vid särskilda skäl, exempelvis föräldraledighet, längre tids sjukdom, sociala skäl, värnplikt eller om du fått en tidsbegränsad heltidsanställning.
  • Uppehåll beviljas inte för att kunna söka en fristående kurs inom samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, om kursen redan kan sökas inom programmet. Det gäller kurser inom samhällsgeografi, geografi, sociologi, ekonomisk historia, statskunskap, nationalekonomi, företagsekonomi, media- och kommunikationsvetenskap, systemvetenskap, statistik, kostvetenskap, handelsrätt, psykologi, socialpsykologi, utvecklingsstudier och fred- och konfliktkunskap.
  • Uppehåll kan beviljas om du vill läsa en fristående kurs vid annat lärosäte  eller inom annan fakultet än den samhällsvetenskapliga vid Uppsala universitet.
Senast uppdaterad: 2022-12-19