Vill du forska om någonting spännande?

Drönarbild över Uppsala domkyrka med omnejd

Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet.

Utbildningen har en hög kvalitet och en sådan uppbyggnad att den som framgångsrikt har gått igenom den skall vara väl förberedd och väl kvalificerad för anställning vid de bästa universiteten inom och utom landet, inom näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt.

Utbildningen omfattar fyra års nettostudietid och består av en kursdel om 60 högskolepoäng och en doktorsavhandling om 180 högskolepoäng.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Kriterier vid bedömning av ansökningar till forskarutbildningen (PDF) 

Nationella forskarkurser

Kulturgeografiska institutionen ingår i ett nationellt nätverk som bedriver ett samarbete kring forskarkurser. Varje år ges det ungefär fyra kurser inom ramen för detta samarbete. 

De nationella forskarkurserna

Senast uppdaterad: 2022-06-22