SOLiDi

Solidaritet i mångfaldssamhället

SOLiDi är ett forskningsnätverk som består av 10 universitet och 23 partnerorganisationer i 8 europeiska länder. Syftet är att skapa en specialiserad utbildningsväg för 15 doktorander (Early Stage Researchers) med fokus på olika angreppssätt som kan generera solidaritet i mångfaldssamhället. Förhoppningen är att dessa ska kunna appliceras i olika geografiska kontexter, policyfält och organisationsstrukturer.

SOLiDi är finansierat av Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 genom Marie Skłodowska-Curie medel och löper 2021-2024.

Deltagande forskare:
Zinaïda Sluijs
Thomas Wimark 

Läs mer på SOLiDis websida 

SOLiDi är finansierat av forskningsmedel från Europeiska unionens Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram, Marie Skłodowska-Curie nummer 956919.

Senast uppdaterad: 2022-09-20