MorfO-studier

Avgränsning och studier av urban-morfologiska områden 

I detta projekt sammanför vi kartering och typologisering av olika slags urbana miljöer som finns i Sveriges städer och en analys av dem. Grunden är en avgränsning av urban-morfologiska områden i Sveriges tätorter (>2 000 invånare).

Städer kan vara byggda på många olika sätt. Olika städer skiljer sig därvidlag åt och olika delar av samma stad likaså. Hötorgscity i centrala Stockholm liknar t ex inte de stadsdelar man når en station bort med tunnelbanan och ännu mindre de stadsdelar som finns vid tunnelbanans ändstationer. Ibland åtskiljs städernas delar av barriärer (t ex järnvägslinjer eller älvar), ibland övergår de urbana landskapen mer sömlöst i varandra.

Skulle sådana stadsmorfologiska skillnader kunna vara av betydelse för det fenomen du studerar? I så fall kan kanske MorfO-indelningen vara intressant. Samtliga svenska tärorter (>2 000 invånare) är har delats in i mindre stadsdelar och områden baserat på varierande urban-morfologiska förhållanden och förekomst av barriärer. Sammanlagt uppgår MorfO-områdena till 8 540 stycken. Shapefiler med indelningen, samt beskrivning av indelningens konstruktion och tillhörande attributdata kan laddas ned gratis via länkarna nedan. Arbetet med att framställa MorfO-indelningen har finansierats av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Bilden illustrerar hur stadens morfologi varierar och hur det fångas upp av MorfO-indelningen med Mariestad som exempel. 

MorfO-indelning Mariestad

Ladda ned en beskrivning av MorfO-indelningen (på engelska) (PDF)

Ladda ned en beskrivning av MorfO-indelningens konstruktion (på engelska) (PDF)

Ladda ner en Shape-fil med MorfO-indelningen i koordinatsystem SWEREF99TM (EPSG 3006) 

Ladda ner en Shape-fil med MorfO-indelningen i koordinatsystem RT90 2,5 gon V (EPSG 3021)

Senast uppdaterad: 2022-09-13