Nyheter och press

Januari 2023 gjorde Uppsala universitet en intervju med Micheline om lång väg för högutbildade flyktingar. Micheline berättar om "bakåtspolning" av karriären och konsekvenser av lång väntan under asyltiden.

Micheline presenterade rekommendationer för förbättringen av arbetsmarknadsintegrationen av högkvalificerade flyktingar på Samverket - en plats för coworking för offentlig sektor i Stockholm.

Micheline och Ioanna anordnade en konferens om arbetsmarknadsintegration av högkvalificerade flyktingar den 26:a september 2022 vid Uppsala universitet. Konferensen diskuterade möjligheter och utmaningar i arbetsmarknadsintegrationen. Micheline och Ioanna presenterade forskningsresultat och gav rekommendationer för förbättringen av arbetsmarknadsintegrationen. I panel 1 delade högkvalificerade flyktingar med sig av sina erfarenheter. Panel 2 diskuterade hur man kan snabba på integrationsprocessen, och panel 3 diskuterade social integration på arbetsplatsen. Stort tack till paneldeltagare, moderatorer och deltagare i konferensen!

Sammanfattning   Rekommendationer för förbättringen av arbetsmarknadsintegrationen

                   Fotografer: Ipek Fekre Kamal, Kevin Durand, Micheline van Riemsdijk


Micheline deltar i Uppsala innovations mentorskapsprogram. Tilsammans med mentor Mikael Persson, grundare och vd för Academicum, diskuterar hon hur hon kan nyttiggöra forskningsresultat av Forte projektet. Mer information om mentorprojektet finns här.Uppsala universitet har bevlijat Micheline ett Matariki fellowship för forskning vid University of Otago i Nya Zeeland. Matariki nätverket syfter att utöka forskningskontakter och stärka internationella samarbeten. Tillsammans med Associate Professor Vivienne Anderson kommer Micheline att forska på flyktingars karriärvägar i Nya Zeeland och Sverige. 
Micheline gav en presentation om Biographical Approaches to Migrant Labor Market Participation: Pharmacists with a Refugee Background in Sweden” vid Metropolis konferensen i Berlin september 2022.


Ioanna och Micheline deltog i IMISCOE:s årliga konferens som ägde rum i Oslo&languageId=3&assetKey=orge under juni-juli 2022. Ioanna presenterade i sessionen "Refugees’ career aspirations and pathways into the labour market: The roles of different actors and opportunity structures" med sin presentation "Career paths and workplace experiences: Labor market integration of highly skilled refugees in Sweden", som fokuserade på vägen in på arbetsmarknaden för personer med flyktingbakgrund i Sverige. Micheline presenterade om apotekare med flyktingbakgrund och deras yrkesväg i sin presentation "'It’s a long route.' Refugee pharmacists’ re-entry into their profession in Sweden."


Under juni 2022 höll Ioanna en konferenspresentation vid Nordic Geographers Meeting i Joensuu, Finland. Presentationen tog upp hur Covid-19 pandemin påverkat migrationen och arbetsmarknadsintegrationen för personer med flyktingbakgrund i Sverige.


Ioanna deltog i en sommarskola i Bussoleno, Italien under juni 2022. Sommarskolan organiserades av MATILDE, ett forskningsprojekt finansierat av Europeiska kommissionen. Sommarskolan ägde rum på Röda Korsets lokaler i Bussoleno och fokuserade på hur internationell migration påverkar lokal utveckling. Både forskare och praktiker deltog i sommarskolan och diskuterade ämnet tillsammans.


​Sandra Alkhoury och Agneta Wallin

​Wael Al-Hamid och Katarina Stiessel Fonseca

​Micheline van Riemsdijk

​Ioanna Blasko

Styrningsgruppsmöte 25 mars 2022 vid Ekonomikum, Uppsala universitet. Styrningsgruppen gav feedback på 2 artikelutkast.


Ioanna Blasko har beviljats SEK 50,000 från Svenska sällskapet för antropologi och geografi för fältarbete, konferansresor och en forskningsvistelse vid University of California-Berkeley. Grattis Ioanna!


Ioanna kommer att delta i ett doktorandutbyte mellan Uppsala universitet och University of California-Berkeley’s Institute of European Studies (IE under hösten 2022. Hon kommer att utbyta kunskap med forskare inom migration och delta i event, workshopar, seminarier och föreläsningar som anordnas av institutet och Berkleys Interdisciplinary Migration Initiative.


Under mars 2022 gav Ioanna Blasko en presentation om "Strategies for finding work: Labor market trajectories of highly skilled refugees in Sweden" vid IMISCOE:s vårkonferens som detta år organiserades av Universität Duisburg-Essen. Panelen hade som tema migranters vardagliga praktiker, strategier och identiteter.


Februari 2022 presenterade Ioanna och Micheline sin forskning vid American Association of Geographers årliga konferens. Sessionen om career geographies arrangerades av James Esson, Heike Jöns, Chidinma Okorie, Loughborough University, och Hannah Deakin, Nottingham Trent University. Ioanna gav en presentation om "Trajectories to the Workplace: Career Paths of Highly Skilled refugees in Sweden" och Micheline presenterade "'We have to work twice as hard:' Interrupted careers of refugee pharmacists in Sweden." Arrangörerna planerar en specialutgåva om career geographies.


Micheline van Riemsdijk gav en presentation om "Unpacking the system: Labor market integration of highly skilled refugees in Sweden." New avenues of global cooperation research konferens, Centre for Global Cooperation Research University of Duisburg-Essen16  november 2021. (Bilder: Centre for Global Cooperation Research).


Kunskapsutbyte med arbetscoacher i Danderyd kommun, september 2021.


Micheline van Riemsdijk gav en presentation om "Creating the employable subject: Teaching socio-cultural and professional norms in training programs for highly skilled refugees." IMISCOE konferens 7 juli 2021.


Artikel i Dagens nyheter om högutbildade flyktingar i Sverige. Journalisten Johanna Sunbeck intervjuade Micheline van Riemsdijk om Forte projektet.


Styrgruppen för projektet Social integration av högkvalificerade flyktingar i Sverige sammanträdde i ett Zoommöte den 7 juni 2021 för att diskutera Ioanna Blaskos doktorandprojekt. Deltagarna gav också feedback om praktiska frågor relaterade till forskningsprojektet. Tack Peter, Katarina, Agneta och Susanna för era givande kommentarer!Micheline van Riemsdijk och Linn Axelsson har publicerat en specialutgåva om arbetsmarknadsintegration av högkvalificerad flyktingar i Sverige, Tyskland och Nederländerna. Specialutgåvan innehåller åtta artiklar som diskuterar erkännandet av tidigare inlärning; språkinlärning, samhällsorientering och förberedande arbetsmarknadsaktiviteter; deltagande; entreprenörskap; mångfald och inkludering. Se Micheline's presentationen av specialutgåvan.


Micheline van Riemsdijk gav en presentation om arbetsmarknadsintegration av högkvalificerade flyktingar i Sverige, Tyskland och Nederländerna 20 april 2021. Micheline gav exempel från artiklar som ingår i en special issue i tidskriften International Migration (redigerad med Linn Axelsson, forskare på Stockholms universitet). Presentationen hålls som del av ett lunchseminarium arrangerat av Nätverket Nyanlända och Integration vid Uppsala universitet.


Ioanna Blasko presenterade och opponerade på sin forskningsplan på ett doktorandseminarium vid kulturgeografiska institutionen den 26 februari 2021. Ioannas projekt fokuserar på nyanlända pedagoger och ingenjörers integration och deltagande på arbetsplatsen. Projektet har ett genusfokus och undersöker hur agentskap på arbetsplatsen påverkas av samhälleliga strukturer.


Justina Wahlqvist skrev sin c-uppsats om snabbspåret för djursjukskötare under hösten 2020.


Clara Mutiarasari skrev ett PM om frivilligorganisationers roll i integrationen av högkvalificerade flyktingar i Sverige, med fokus på Engineers to Engineers.


Clara Mutiarasari avslutade sin forskningspraktik i januari 2021. Tack för ditt bidrag till projektet, Clara!


Micheline van Riemsdijk och Ioanna Blasko deltog i konferansen Nordic Migration Research Conference under januari 2021 (online), och presenterade sin forskning i en workshop om Hur forskar man på integration? Micheline gav en presentation om integration av högkvalificerade flyktingar i Sverige och Ioanna om forskning om arbetsmarknadsintegration av högkvalificerade flyktingar.


Ioanna Blasko blev inbjuden av det interdisciplinära nätverket Studies on education, migration and segregation (EMS) att hålla i en presentation i september 2020. Workshoppen hade som tema The matter of space and place in the studies of education, migration and segregation, och Ioanna presenterade om betydelsen av plats och rum för den sociala integrationen av högkvalificerade flyktingar i Sverige.


Första mötet för styrningsgruppen ägde rum den 15 september 2020. Mötets tema var kooperation i arbetsmarknadsintegration. Vi uppdaterade alla om projektet och bad om input om det planerade fältarbetet som ska äga rum under hösten 2020 och våren 2021.


Clara Mutiarasari gick med i forskningsprojektet som forskningspraktikant augusti 2020. Clara är en masterstudent i Eurocultureprogrammet vid Uppsala Universitet och kommer att forska om social integration av högkvalificerade flyktingar i Sverige. Välkommen, Clara!


Micheline van Riemsdijk och Jörg Plöger (Research Institute for Regional and Urban Development, Dortmund) arrangerade två paper sessions om (re)produktion och (de)värdering av migranters färdigheter på IMISCOEs nätkonferens i juli 2020. Micheline höll en presentation om (Re-)assessing migrants' skills: Highly skilled refugees in Sweden.


I mars 2020 deltog Ioanna Blasko i en doktorandkurs om etnografiska forskningsmetoder vid Stockholms Universitet. Kursen fokuserade på metoder som används i det Forte-finansierade projektet såsom intervjuer och observationer. Ioanna fick möjlighet att utveckla den metodologiska delen av hennes projekt och diskutera viktiga etiska överväganden i samband med metoderna.


Ioanna Blasko gick med i forskningsprojektet den 1 februari 2020. Ioanna är doktorand i kulturgeografi och kommer att utveckla ett självständigt forskningsprojekt relaterat till Forte-projektet.


I november 2019 höll Micheline van Riemsdijk en presentation om arbetsmarknadsintegration av högkvalificerade flyktingar i Sverige och Nederländerna vid konferensen Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies (OMICS) i Göteborg. Micheline presenterade ett utkast till introduktionen för en specialutgåva om arbetsmarknadsintegration av högkvalificerade flyktingar i Sverige, Tyskland och Nederländerna, som ska publiceras i International Migration (tillsammans med Linn Axelsson, Stockholms universitet).


Micheline van Riemsdijk deltog på en konferens om utmaningar och möjligheter för migration vid University of Cambridge i oktober 2019. Hon presenterade om hinder för arbetsmarknadsintegrationen för högkvalificerade flyktingar i Sverige. Van Riemsdijk har lämnat in ett kapitel till en bok om integrationsutmaningar på arbetsmarknaden och utbildning.

Senast uppdaterad: 2023-01-24