CARES

Konsekvent asylprövning av asylsökande som åberopar sexuell läggning och könsidentitet som asylskäl?

CARES är ett forskningsprojekt som är finansierat av FORTE och löper under 2021-2025. I projektet studeras om homo, bisexuella, trans, queerflyktingar behandlas konsekvent i asylprövningen. Projektledare är Thomas Wimark.

Asylskäl på grund av sexuell läggning eller könsidentitet (HBTQI) skiljer ut sig från många andra typer av skäl. HBTQI skäl är en distinkt subgrupp genom att de ofta relaterar till inre processer snarare än yttre skeenden. I bedömningen av dessa asylskäl bedöms därför inte bara trovärdigheten gällande en persons handlingar, utan även hens sexuella läggning och identitet. Sådana utredningar kan vara integritetskränkande och traumatiserande och har bäring på deras mentala (o)hälsa. Det saknas idag tillräcklig kunskap om dessa trovärdighetsbedömningar då den kunskap som är tillgänglig baseras på icke-slumpmässiga urval och därmed inte är generaliserbar. 

I projektet analyserar vi ett slumpmässigt urval av asylbeslut, granskar asylbeslutens innehåll och utforskar hur asylprövningen av HBTQI-skäl kan förbättras för subgruppen HBTQI-personer med distinkta risk- och skyddsbehov. Genom det slumpmässiga urvalet av  beslut kommer vi att kvantitativt studera hur sannolikheten att bli beviljad asyl varierar mellan olika asylskäl och vilka faktorer som påverkar beviljandegrad. Genom kvalitativa metoder kommer vi studera vilka normer och värderingar som ligger till grund för de skriftliga besluten. Slutligen diskuterar vi preventiva ”best practices” när det gäller HBTQI-flyktingars möjligheter att beskriva känsliga omständigheter inom ramen för asylprocessen.

Kunskapen i det här projektet kommer att ge insikt i hur HBTQI-personer kan behandlas på ett rättssäkert och transparent sätt i asylprövningen, två nyckelfaktorer för deras mentala hälsa. Tvetydigheter  i form av förutfattade meningar om hur HBTQI-personer agerar och skapar sina identiteter samt vad som kan utgöra grund för ett skyddsbehov kommer att identifieras. Detta kommer att säkerställa en mindre traumatiskt och integritetskränkande asylprocess.

Deltagande forskare:
Rebecca Thorburn Stern Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Danielle Drozdzewski Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 2022-09-13