Rumsliga och ekonomiska processer

Urban living Calgary Alberta by Bernard Spragg // Public Domain Mark 1.0

Forskningsklustret består av forskare som specifikt intresserar sig för ekonomiska geografier ur alla tidsaspekter – historiska, samtida och framtida. Inspirerade av Doreen Masseys berömda upprop för att det ekonomiska forskningsfältet behöver förstå geografins betydelse, intresserar sig forskarna i klustret för ekonomisk geografi i bred bemärkelse, men med speciellt fokus på: flöden och cirkulation av varor och tjänster, människor och idéer på en bred geografisk skala samt hur dessa formar den rumsliga ekonomins förändringar både lokalt och globalt.

Klustret arbetar för att främja samhällsvetenskaplig förståelse av platsers evolution, av regioner och deras ekonomier i globala syd likväl som nord. Det råder stor spridning på teoretiska influenser som spänner från feministisk och politisk ekonomi, till institutionell ekonomi och regionala studier. Samma pluralistiska inställning råder när det kommer till metoder, från det djupt etnografiska till tekniskt avancerade analyser i rumslig ekonometri. Syftet är att bidra till policy- och planeringsdebatter likväl som akademiska diskussioner, både innanför och utanför Sveriges gränser.

Aktuella forskningsämnen inkluderar:

 • Klimatförändringar och transformeringen av finansiell risk
 • Kultur, kreativitet och ekonomi
 • Bostadsförsörjning i Sverige som svar på ekonomiska kriser
 • Plats- och värdeskapande förmedlingar: Att utforska de rumsliga kuratorprocesserna 
 • Markägande och markanvisningsstrategier bland Sveriges kommuner
 • Nätverkande bland kvinnliga egenföretagare i en mansdominerad kulturindustri
 • Regional ekonomisk resiliens i mötet med globala och lokala chocker.
 • Kampen över mineralrättigheter i sydmellersta Sverige
 • Marknaders gestaltning och 'levande' varor
 • Transportkrisers politiska ekonomi i Atlanta
 • Finanskapitalets roll i urban fastighetsutveckling
 • Strategier för uppehälle i det urbana Zambia

Kontaktperson (gruppsamordnare):

Professor Brett Christophers, brett.christophers@kultgeog.uu.se