Plats och identitet

d
Place Saint-Marc by Patrice Puig // CC-BY-ND 2.0

Forskargruppen samlar forskare med ett särskilt intresse för frågor gällande plats och identitet i förhållande till sociala, materiella och känslomässiga aspekter av miljön. Forskarna i den här gruppen har olika teoretiska bakgrunder och intressen, men samlas kring utgångspunkten att plats och identitet är performativa, att de upplevs, skapas och återskapas genom erfarenhet. Det betyder att vare sig platser eller platsupplevelser kan ses som statiska och att de upplevs subjektivt.  

Forskningsprojekten i denna grupp fokuserar bland annat på hur urbana och rurala platser skapas, existerar och förändras samt hur de påverkar och påverkas av människan. Ett särskilt intresse är hur olika aspekter av platser såsom materiella, sociala, känslomässiga, politiska, temporära och historiska är centrala för hur plats och identitet kan förstås. Några av forskarna fokuserar på hur människor skapar band till platser, andra på hur sociala relationer, materialitet, minnen och berättelser kopplas till platser. Ett annat fokus är att undersöka platser som något som är nära kopplat till det egna jaget, och hur det samspelar med gemensamma värden och normer i samhället.

Här ingår också frågor om hur tillhörighet och utanförskap skapas i förhållande till platser, samt hur relationer mellan platser uppstår och förändras. Metodologiskt är gruppen mångsidig även om de flesta använder sig av kvalitativa metoder. Vissa av gruppens medlemmar är särskilt intresserade av att experimentera med etnografiska och feministiska metoder, liksom av relationen mellan kunskapande och det akademiska skrivandets former.

Exempel på särskilda forskningsområden och kompetenser som finns inom gruppen är:

 • Genus och sexualitet
 • Torpens materialitet och förändring
 • Kulturmiljöer
 • Mobila platser såsom bussar och tåg
 • Tiggande på offentliga platser
 • Stads- och samhällsplanering
 • Barns och ungas relationer till platser
 • Markägande
 • Känslomässiga kopplingar till natur och grönytor
 • Trädgårdsskapande
 • Platsens temporalitet
 • Migration och att tillhöra flera platser
 • Segregation och rasism
 • Landsbygdens förändring
 • Relationerna mellan det urbana och rurala
 • Förändringar av tidigare industrimark
 • Olika intersektionella perspektiv på frågor om plats och identitet

Kontaktperson (gruppsamordnare): Docent Sofia Cele, sofia.cele@kultgeog.uu.se