Miljö och landskap

"Corley Landscapes" by Amanda Slater // CC BY-SA 2.0
Corley Landscapes by Amanda Slater // CC BY-SA 2.0

Om det finns ett geografiskt begrepp som binder samman forskare över hela vårt breda fält (från undersökningar av markformers ursprung och förändringar, till forskning om relationerna mellan klimatet och samhället, till studier av historia, politik och platsens betydelse), skulle det kunna vara landskap – och om inte det; miljö.

Denna forskningsgrupp för samman forskare intresserade av båda koncepten, och speciellt skärningspunkten mellan dem. Vi strävar efter att förstå historisk utveckling, pågående förändringar, och landskapets mening både här i Sverige och runt om i världen. Samtidigt fokuserar vi i ljuset av klimatförändringarna och miljöförstöring på de reella problem som vi ställs inför idag och i en nära framtid. Nuvarande forskning inom fältet inkluderar (och går bortom) studier av:

 • Förändringen av landskap och skiftande egendomsrelationer.
 • De historiskt förändrade rollerna av mark (egendom), arbete och kapitel i produktionen av jordbruksnäringen och andra landskap.
 • Förkroppsligad kunskap i landskapsstudier.
 • Landskap och/som alienation.
 • Ursprung av pre-glaciala, glaciala och periglaciala landskap (och vad de lär oss om kommande miljöförändringar).
 • Nya klimatförhållanden och dess innebörd för nordiska och andra landskap.
 • Miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av intensifierad resursanvändning och skapandet av nya marknader för semi-förnyelsebara resurser.
 • Den historiska utvecklingen och den pågående omstruktureringen av industriella landskap i Sverige (och i världen).
 • Nya inriktningar inom miljöutbildning.
 • Skiftande förhållanden kring landskapets bruks- och bytesvärde under kapitalistiska förhållanden (s.k. primitiv ackumulation eller ackumulation genom fråntagande).
 • Miljörättvisa i teori och praktik.
 • Naturens politiska ekonomi, bland annat skapandet av marknader och mekanismer för styrning av klimatförändringar.
 • Parkpolitik, arbetarrörelsens framväxt och politiken kring offentliga rum i det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets Sverige.
 • Högerextrem klimatpolitik och natursyn / Högerextremismens politiska ekologi.
 • Diasporans och migranters minneslandskap, så som detta konceptualiseras i nutida konst.
 • Politiken kring invasiva arter.

Arbetet bland medlemmarna i gruppen Miljö och landskap är både metodologiskt och ämnesmässigt brett. Det som binder oss samman är ett delat engagemang för att förstå dynamiken som skapar, förändrar och ibland förstör landskap och miljöer – rurala, urbana och ”naturliga” – på alla tänkbara skalor.

Kontaktperson (gruppsamordnare): Lise Benoist, lise.benoist@kultgeog.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-03-13