Globala processer och lokala världar

"travel" by fdecomite // CC BY 2.0 - https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
"travel" by fdecomite // CC BY 2.0

Vår tids stora utmaningar lyfter fram frågor som inkluderar klimatförändringar, migration, segregation och ojämn ekonomisk utveckling. Lösningarna till dessa utmaningar kan inte sökas endast på lokal eller global nivå – det behövs förståelse för samspelen mellan aktörer och institutioner på olika geografiska nivåer.

Medlemmarna i forskningsgruppen Globala processer och lokala världar utnyttjar analyser på flera rumsliga nivåer för att undersöka hur globala, överstatliga, nationella och regionala processer och institutioner skapar lokala utfall samt hur lokala aktörer engagerar sig i den globala utvecklingen. Detta relationella perspektiv ger insikter i olika lokala utfall. Samtidigt skapar digitaliseringsprocesser både nya rum och nya förståelser av lokal-globala flöden. För att undersöka den geografiska fördelningen av individer, grupper, företag, organisationer liksom förhållanden dem emellan använder gruppens medlemmar olika kombinationer av kvalitativa metoder (intervjuer, deltagarobservation, etnografiska studier, dokumentanalys), kvantitativa metoder (registerdata), och GIS.

Dessa rumsliga perspektiv kan ge en mer holistisk syn på globala processer och lokala problem, och ger både teoretiska och empiriska insikter i samhälleliga frågor rörande t.ex. ojämn fördelning av resurser, tillgång till makt, och människors (o)rörlighet.

Aktuella forskningsämnen inkluderar:

  • Rumsliga perspektiv på mellanhänder och kuratorer’ i värdeskapande processer
  • Kultur, kreativitet och ekonomi
  • Att leda digital transformation av fysiska rum
  • Det offentliga rummet och vikten av fysisk morfologi, fastighetsägande och aktiviteter i det urbana livet
  • Segregation marknadsanpassning av utbildning
  • Bostadssegregation i Sverige
  • Arbetsmarknadsintegration av högkvalificerade flyktingar i Sverige, Tyskland och Nederländerna
  • Unga flyktingar och känslor av tillhörighet i Norge
  • Diaspora och entreprenörsskap med fokus på Sverige, Mellanöstern och Nordafrika
  • Asyl- och integrationsprocessen för flyktingar med sexuell läggning eller könsidentitet/-uttryck (HBTQI) som asylskäl

Kontaktperson (gruppsamordnare): Docent Micheline van Riemsdijk, micheline.vanriemsdijk@kultgeog.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-02-16