Forskargrupper

Bild på Ekonomikum, Uppsala universitet

Forskningen på Kulturgeografiska institutionen karaktäriseras av en omfattande tematisk, teoretisk och metodologisk bredd. Vi har i nuläget fyra forskargrupper (eller 'kluster') inom vilka majoriteten av forskningen vid institutionen genomförs. De flesta forskare är aktiva inom fler än en grupp.

Grupperna består av följande:

  • Miljö och landskap: Intresserar sig för landskapsomvandling och landskapets betydelse, miljöproblem och relationerna mellan dessa.
  • Globala processer och lokala världar: Fokuserar på relationerna mellan globala och transnationella processer och institutioner och lokala platser och aktörer.
  • Plats och identitet: Intresserar sig för de sociala, materiella och känslomässiga sammanhangen där platser och identiteter möts och formar varandra
  • Rumsliga och ekonomiska processer: Undersöker det ekonomiska livets rumsliga former och dynamik och platsers och regioners ekonomiska aspekter.

Ett genomgående drag för samtliga dessa tematiska fokus är ett intresse för både historiska och nutida perspektiv, liksom en stor mångfald av teoretiska och metodologiska inriktningar. Inom det sistnämnda ingår en mycket aktiv grupp forskare som använder sig av och forskar om GIS och avancerade rumsliga analyser.

Senast uppdaterad: 2022-07-04