Kulturgeografiska institutionen

Lika villkor och arbetsmiljö

Vid Kulturgeografiska institutionen ska det råda en öppen och välkomnande stämning för personal och studenter. Alla ska bemötas med respekt och ges möjlighet att verka på lika villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Uppsala universitet betraktar lika villkor som en kvalitetsfråga för organisationen och en rättvisefråga för individen.

Läs mer i vår plan för lika villkor

Arbetsmiljö

Institutionens arbetsmiljögrupp arbetar med åtgärder för att främja en god arbetsmiljö för både personal och studenter. Gruppen utarbetar en arbetsmiljöplan med konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljögruppen består av representanter för lärare, administrativ personal, doktorander och studenter. Ledamöterna utses av institutionsstyrelsen.

Läs mer i vår plan för arbetsmiljö