Välkommen till Kulturgeografen i Uppsala

Kulturgeografiska institutionen är en medelstor institution vid Uppsala universitet. Vi forskar och undervisar om samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur. Varje år väljer omkring 250 studenter att studera på några av våra kurser eller inom ramen för något av våra program. Idag är drygt 90 personer är verksamma vid institutionen varav cirka 45 är doktorander och licentiander.

Ämnet kulturgeografi har sina rötter i geografiämnet som funnits vid universitetet sedan 1901 då den första professuren inrättades. I slutet av 1940-talet skedde en uppdelning av geografiämnet i två professurer, en i naturgeografi och en i kulturgeografi, organisatoriskt förlagda till två olika fakulteter. Kulturgeografi, ibland kallad samhällsgeografi, studerar utbredning av och sambanden mellan fenomen på jordytan som på ett eller annat sätt relateras till människan och hennes verksamheter. För en mer ingående presentation av ämnet så finns en utförlig presentation på våra sidor om forskning.